Prihlásenie zákazníka  |  Vyhľadávanie  |  Obchodné podmienky  |  Záručné podmienky  |  Kontaktné informácie  |  Osobné údaje  |  Cookies     

Vyhľadávanie produktov

Akciový tovar

Záruka

Reklamačný poriadok

Povinnosti predávajúceho:
Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú kvalitu, mieru alebo hmotnosť. Že predávaná vec má vlastnosti, pre ktoré je určená a spĺňa parametre popisované výrobcom. Ak má tovar vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný na ne kupujúceho upozorniť.

Záručná doba - Občiansky zákonník:
Občiansky zákonník stanovuje minimálnu záručnú dobu na:

*  24 mesiacov od dátumu predaja. Táto záruka platí na finálne výrobky, ktoré majú samostatnú funkciu (napr: diaľkové ovládače, nabíjačky,..) a slúžia pre osobnú potrebu.
*    3 mesiace pri oprave tovaru - výrobkov
Dôležité informácie:
1. Záruku 24 mesiacov není možné zamieňať so životnosťou alebo opotrebovaním tovaru. To platí pre tovary spotrebného charakteru, pri ktorom je zjavné, že ich životnosť je kratšia ako záručná doba. (Napr: akumulátory, batérie, žiarovky, tonery...)
2. Ak sa závada prejaví do 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, platí, že tovar mal vadu už pri predaji, ak predávajúci nedokáže opak.
3. Po uplynutí 12-mesačnej lehoty musí dokázať kupujúci, že chybu na tovare nespôsobil on sám, že s tovarom bolo zaobchádzané správne a náležite na povahu tovaru.
4. Elektronické súčiastky a náhradné diely vyžadujú odbornú montáž, preto na nich poskytujeme záruku v zmysle Obchodného zákonníka.
 
Záručná doba - Obchodný zákonník:
Podľa Obchodného zákonníka postupujeme pri predaji Obchodníkom, Firmám, Živnostníkom, Registrovaným osobám v našom i-Shope. Ak není uvedená záručná doba na faktúre pre Vás inak, poskytujeme na samostatne funkčný  tovar záruku 6 mesiacov, alebo viac, ak je to v záručnom liste uvedené.
Dôležitá informácia:
Registrovaní kupujúci sú chránení prístupovým heslom. Prístupové heslo pozná iba zaregistrovaný kupujúci. Za zneužitie prístupového hesla predávajúci nemá žiadnu zodpovednosť. Registrovaní zákazníci rozumejú, že nenakupujú pre vlastnú spotrebu a prehlasujú, že súhlasia s reklamačnými a obchodnými podmienkami firmy Milan Lipták LIMEL a ustanoveniami podľa Obchodného zákonníka.

Dôležité informácie a podmienky Reklamačného poriadku:
1.  Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
2.  Opotrebovanie produktov obvyklým používaním alebo kratšia životnosť, ktoré sú charakteristickými vlastnosťami materiálov, sa nepovažujú za vadu tovaru.
3.  Reklamovať je možné iba produkty, zakúpené vo fi.Limel a boli zaplatené.
4.  Pre IO, polovodičové súčiastky, pasívne prvky pre elektroniku, vzhľadom na vysoké riziko ich poškodenia nesprávnym skladovaním, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym zapojením alebo inou možnou poruchou v elektrických obvodoch (prepätie, prepólovanie, elektrostatický výboj, skrat, prehriatie vývodov..), čo môže zapríčiniť nefunkčnosť alebo zničenie súčiastky, platí, že reklamáciu není možné uznať.
5.  Záruka sa nevzťahuje ani na súčiastky, ktoré boli použité a spájkované zákazníkom.
6.  Záruka nebude uznaná na súčiastky napr: STK, STR, BU, BUT, ak majú skrat v napájaní alebo skrat / prerušenie výkonového, koncového, spínacieho prvku v jeho vnútornej štruktúre.
7.  Záruka bude uznaná na Aktívne a Pasívne prvky elektroniky v prípade výrobkov série s výrobnou vadou.
8.  Reklamácia nebude uznaná ak je zjavné, že mechanické poškodenie alebo nefunkčnosť tovaru, súčiastky, bola spôsobená kupujúcim nesprávnym použitím, vonkajším poškodením, neoprávneným zasahovaním do výrobku, neodbornou montážou, poškodením vodou alebo inými tekutinami a mazivami, tepelným poškodením, statickou a atmosférickou elektrinou, poškodením v extrémnych prevádzkových podmienkach, inými živlami a vyššou mocou.
9.  Ihneď po prevzatí tovaru/zásielky je treba skontrolovať obsah, kompletnosť, správnosť doručeného tovaru, funkčnosť. Pozorne skontrolujte mechanické a iné náhradné diely či nemajú znaky poškodenia. Poškodenie alebo nekompletnosť dodávky v zásielke musíte nahlásiť fi.Limel bez zbytočného odkladu najneskôr do 24 hod po prevzatí zásielky. Neskoršie nahlásenie nám znemožní preveriť skutočný stav a reklamácia na nekompletnosť a poškodenie zásielky bude zamietnutá.
10.  V prípade, ak kupujúci reklamuje tovar neoprávnene, reklamácia bude zamietnutá, zaplatí manipulačný poplatok 12,- € s Dph. 
11.  Ak kupujúci poškodí tovar (napr: prepólovaním alebo inak elektronicky alebo mechanicky...), preberá pri zamietnutí reklamácie všetky náklady za skúšanie, testovanie, administratívu na vybavenie ak je cena týchto úkonov vyššia ako 12,-€ v plnej výške.
12.  Zodpovednosť za škody pri preprave má prepravca, preto si pri preberaní zásielku skontrolujte
na neporušenosť uzáverov zásielky a neporušenosť obalu zásielky. V prípade poškodení spíšte ihneď záznam na pošte alebo s kuriérom, ktorý Vám zásielku doručil. Dodatočné reklamácie z dôvodu poškodenia tovaru pri doprave nebudú riešené.
13.  V prípade oprávnenej reklamácie si  predávajúci vyhradzuje právo na opravu tovaru, potom na výmenu tovaru, pokiaľ to není možné, tak vrátenie zostatkovej ceny/hodnoty tovaru, alebo vymeniť tovar za iný tovar. Akékoľvek iné nároky kupujúceho sú vylúčené.
14.  Všetky informácie a technické údaje v i-Shope sú uvedené informatívne, a preto sa nemožno odvolávať na tieto informácie, technické údaje a uplatňovať akékoľvek nároky.
15.  Objednaním tovaru z nášho katalógu - iShopu zákazník potvrdzuje, že si prečítal Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok firmy:
Milan Lipták - LIMEL, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu tovaru a služieb, že Súhlasí s nimi a tovar, služba mu môže byť odoslaný.
16.  Po uplynutí záručnej lehoty právo na reklamáciu zaniká.
17.  K sporných prípadom budeme postupovať individuálne.
18.  Akékoľvek ďalšie nároky kupujúceho sú vylúčené.

Práva kupujúceho a povinnosti kupujúceho:
1.  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak pri reklamácii  tovaru dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového tovaru. V záručnej dobe má kupujúci právo na uplatnenie reklamácie vád, ktoré nevznikli zavinením kupujúceho. O opodstatnenosti rozhoduje predávajúci. Kupujúci má právo, aby jeho reklamácia bola vybavená najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Kupujúci môže požadovať zľavu v prípade, že výrobok má vady, ktoré nebránia jeho používaniu. Na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava sa reklamácia už uplatňovať nemôže.
2.  V prípade zamietnutia reklamácie alebo neoprávnenej reklamácie firma LIMEL predmetný tovar, službu uloží na 40 dní v predajni LIMEL,
Obrancov mieru 358, 018 41 Dubnica nad Váhom telef.042-4426812 kde si predmetný tovar, službu môže kupujúci osobne prevziať počas prevádzkových hodín alebo po dohode. Predmetný tovar, služba môže byť odoslaná kupujúcemu na vlastné náklady kupujúceho.
Ak kupujúci neprejaví záujem o prevzatie alebo doručenie do 40 dní od emailového oznámenia o uložení tovaru, služby, výslovne súhlasí s tým, že predmetný tovar, služba je preňho nepotrebný, nepotrebná a chce aby tovar, služba, bol zlikvidovaný ako elektronický odpad, pričom žiadne finančné náhrady ani iné újmy nepožaduje.  

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie:
1.  Kupujúci uplatňuje reklamáciu osobne v našej predajni alebo poštou - Doporučene na vlastné náklady, s vypísaným reklamačným protokolom s podrobným popisom reklamovanej vady a kópiou nákupného dokladu.. Bez uvedenej písomnosti nie je možné reklamáciu prijať a tovar bude vrátený zákazníkovi. Reklamovaný tovar musí byť dodaný spolu s originálnym obalom (pokiaľ bol dodaný s tovarom), mechanicky nepoškodený a čistý s dodržaním hygienických pravidiel.

Informácia o možnosti a podmienkach Alternatívne riešenie sporu (ARS):
1.  Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým sa vybaví jeho reklamácia, alebo sa domnieva, že sú porušené jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho žiadosťou o nápravu.
2.  Kupujúci má právo podať návrh subjektu ARS na začatie alternatívneho riešenia, ak na žiadosť predávajúci neodpovie do 30dní od dňa jej odoslania, alebo žiadosť zamietne. 
ARS platí pre on-line nákupy pre fyzickú osobu – spotrebiteľa ak pri uzatváraní a plnení objednávky nekoná v rámci predmetu podnikania. ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje 20€.
Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk
Spotrebiteľ - kupujúci má právo si vybrať subjekt ARS, na ktorý sa obráti.
Spotrebiteľ - kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

  Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

                                                                                 LIMEL