Prihlásenie zákazníka  |  Vyhľadávanie  |  Obchodné podmienky  |  Záručné podmienky  |  Kontaktné informácie  |  Osobné údaje  |  Cookies     

Osobné údaje

Dňa 25.mája 2018 vstúpilo do platnosti a sa uplatňuje
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov-GDPR),

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 25.5.2018
Národnej rady Slovenskej republiky
(ďalej ako nový zákon).

Súčasťou týchto Zásad ochrany osobných údajov sú aj Cookie pravidlá.


Informácia o spôsobe ako spracúvame Vaše osobné údaje:

 1. Kto je správca - prevádzkovateľ Vašich údajov ?
  Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá rozhoduje o cieľoch, účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov. Marketingové účely spravuje správca osobných údajov firma Milan Lipták Limel.
   
 2. Aké osobné údaje požadujeme - spracovávame ?
  Bežné osobné údaje.
  Meno a priezvisko, sídlo spoločnosti,
  Adresa fakturačná, adresa dodania,
  Telefónny kontakt, eMail,

  Uvedenie údajov je dobrovoľné. Je však nevyhnutné pre uzatvorenie dohody a následnú realizáciu dohody obchodu a služieb medzi našou spoločnosťou a Vami.(v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno b GDPR).
  Telefónne číslo a email používame v prípade konzultácie o Vašich objednávkach alebo ak ste sa rozhodli i pre zasielanie informačných aktivít firmy Limel.
   
 3. Koho sa GDPR týka ?
  Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú:
  1) fyzická osoba, ktorá previedla registráciu prostredníctvom registračného formulára,
  2) fyzická osoba, ktorá sa prihlásila do internetového obchodu,
  3) fyzická osoba, ktorá vykonala úkon k vytvoreniu objednávky k nákupu,
  4) fyzická osoba, ktorá sa prihlásila k odberu marketingových informácií.

  Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa vyžaduje, aby dotknutá osoba v zmysle §15, odsek (1) nového zákona vykonaním registrácie, prihlásením, nákupom alebo prihlásením sa na odber marketingových informácii bola fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej, ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.
   
 4. Ako osobné údaje získavame ?
  Údaje získavame priamo od Vás pri Vaše registrácii alebo nákupe. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov, alebo od tretích osôb, ktoré majú oprávnenie na tieto služby.
  Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej
  spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom;
   
 5. Komu poskytujeme osobné údaje ?
  Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym subjektom na marketingové účely. Vytvorením objednávky alebo
  registráciou súhlasíte, že Vaše údaje môžu byť odovzdané:
  1) subjektom, ktoré poskytujú poštové alebo kuriérske služby;
  2) bankám - na účely vrátenia neoprávnených platieb;
  3) štátnym orgánom alebo iným oprávneným subjektom na základe platnej legislatívy, na účely splnenia;                 
  4) zákonných povinností, ktoré máme (daňový úrad, prokuratúra ap.);
  5) subjektom, ktoré zabezpečujú naše teleinformačné systémy (dodávatelia hostingu, IT služieb);
  6) subjektom, ktoré nám poskytujú rôzne služby: právne, účtovné, daňové alebo poradenské.
   
 6. Trvanie uchovania Vašich osobných údajov ?
  Zásada minimalizácie uchovávania  (§ 10 nového zákona) osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie,
  ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na
  štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej
  osoby podľa § 78 ods. 8.
  Údaje, ktoré obsahujú dohody – kým neuplynie premlčacia lehota pohľadávok vyplývajúcich alebo súvisiacich s dohodou (maximálne 10 rokov od dňa ukončenia platnosti dohody);
  Na účely vyplývajúce alebo súvisiace s legislatívou, predovšetkým predpisy týkajúce sa uchovávania účtovnej dokumentácie, vystavených faktúr ap.;
  Údaje na marketingové účely:
  v prípade spracovávania údajov na základe súhlasu – kým nebude daný súhlas zrušený;
   
 7. Práva súvisiace so spracovávaním údajov
  Máte právo na prístup k svojim osobným údajov, právo na ich upresnenie, opravenie, odstránenie, právo obmedziť ich spracovávanie, právo na prenášanie údajov, právo na podanie námietky, právo na zrušenie súhlasu v ľubovoľnej chvíli
  bez vplyvu na legálnosť spracovávania, ktoré bolo vykonané  na základe súhlasu pred jeho zrušením (ak údaje boli spracovávané na základe súhlasu).
  Okrem toho v situácii, keď uznáte, že spracovávanie údajov našom spoločnosťou porušuje predpisy GDPR, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorý zodpovedá za dohľad nad ochranou osobných údajov.
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

  Jednotlivé práva môžete uplatniť aj vo firme Limel podpísanou žiadosťou elektronicky na adresu: limle@limel.sk alebo písomne - korešpondenčná adresa: Milan Lipták Limel, Obrancov mieru 358, 01841 Dubnica n. Váhom.
   
 8. Spracovávame údaje automatizovaným spôsobom (profilovanie) ?
  Nie.Vaše osobné údaje nespracovávame automatizovaným spôsobom.

 

Súbory cookie.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako tento internetový obchod používa súbory cookie a podobné technológie v zmysle smernice EÚ o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory - cookie.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Táto webová lokalita používa internetovú analytickú službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. cookies, ktoré predstavujú textové súbory umiestnené vo vašom počítači. Ich účelom je pomôcť analyzovať spôsoby využitia internetovej stránky zo strany používateľov. Informácie o použití stránky (vrátane vašej IP adresy), ktoré takýto súbor vytvorí, sa odošlú spoločnosti Google a budú uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google využije tieto informácie na hodnotenie využitia internetovej stránky. Výsledkom hodnotenia sú správy o aktivitách na internetovej stránke pre jej správcov. Google takisto poskytuje ďalšie služby, ktoré sa týkajú aktivít na internetových stránkach a využívania internetu. Google môže poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo v prípade, ak tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má vo svojich archívoch. Použitie súborov „cookie“ môžete odmietnuť zvolením príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť plnohodnotne využívať tieto stránky. Používaním týchto internetových stránok dávate svoj súhlas k spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Google takým spôsobom a na také účely, ako je uvedené vyššie.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnem a vymažem cookies?
Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Berte na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu alebo internetového prehliadača.

Informácia o používaní cookie
Nad touto webovou lokalitou sa vám zobrazí informácia o používaní súborov cookie. Kliknutím na akceptáciu (zelená ikonka) sa do vášho počítača uloží súhlas (cookies s názvom cooki_akcept a hodnotou 1), ktorý bude platný 365 dní od udelenia súhlasu alebo zmazania cookie. Následne vás webová lokalita vyzve pre opätovné udelenie súhlasu.